Pravidlá súťaže „Jarný strečing“

Zmyslom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Jarný strečing“ (ďalej len „súťaž“).

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia objednávateľa, prípadne zastúpeného usporiadateľom, pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, budú upravené pravidlá súťaže zverejnené na adrese sutaz.kostici.sk.

1. Usporiadateľ, objednávateľ a technický správca súťaže

Usporiadateľom súťaže, tj. osobou vykonávajúcou organizačné, administratívne a prípadne technické kroky v súťaži podľa inštrukcií objednávateľaVMLY&R s.r.o.sídlo: Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO 26133113, spisová značka C 73088/MSPH Mestský súd v Prahe (ďalej len „usporiadateľ“). 

Technický servis súťaže zaisťuje:
BOLDEN s.r.o, so sídlom Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava, IČO: 35739797, zapísaná v obchodnom registri, Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16654/B
(ďalej len „technický správca“).

Objednávateľom súťaže, tj. osobou, ktorá formálne súťaž organizuje a rozhoduje o nej a o jej priebehu, je spoločnosť Danone s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31344275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50097/B (ďalej len „objednávateľ“).

2. Termín a miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období odo dňa 1. 3. 2022 00:00:00 hod. do dne 30. 4. 2022 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). Pre Českú republiku sú vytvorené separátne pravidlá v češtine. Súťaž bude realizovaná spolu v šesťdesiatich jedna (61) súťažných dňoch. Súťažný deň začína v čase 00.00.00 hod. a končí o 23:59.59 hod. Súťaž o hlavnej ceny (Nintendo Switch a hra Set Ring Fit Adventure v hodnote 459 EUR vrátane DPH) je rozdelená do deviatich kôl a súťaž o denné ceny (hra Do roztrhania tela a záhradný kroket v hodnote 32,43 EUR vrátane DPH) je rozdelená do jednotlivých denných herných kôl.

Zoznam cien Nintendo Switch a hra Set Ring Fit Adventure v každom kole hry je nasledovný:

Herné koloOdDoPočet Výhier
101.03.2022 00:00:0007.03.2022 23:59:591
208.03.2022 00:00:0014.03.2022 23:59:591
315.03.2022 00:00:0021.03.2022 23:59:591
422.03.2022 00:00:0028.03.2022 23:59:591
529.03.2022 00:00:0004.04.2022 23:59:591
605.04.2022 00:00:0011.04.2022 23:59:591
712.04.2022 00:00:0018.04.2022 23:59:591
819.04.2022 00:00:0025.4.2022 23:59:591
926.04.2022 00:00:0030.04.2022 23:59:591

Zoznam hier Do roztrhania tela a záhradný kroket v jednotlivých kolách je nasledovný:

Herné koloOdDoPočet Výhier
101.03.2022 00:00:0007.03.2022 23:59:597
208.03.2022 00:00:0014.03.2022 23:59:597
315.03.2022 00:00:0021.03.2022 23:59:597
422.03.2022 00:00:0028.03.2022 23:59:597
529.03.2022 00:00:0004.04.2022 23:59:597
605.04.2022 00:00:0011.04.2022 23:59:597
712.04.2022 00:00:0018.04.2022 23:59:597
819.04.2022 00:00:0025.4.2022 23:59:597
926.04.2022 00:00:0030.04.2022 23:59:595

3. Komu je súťaž určená?

Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo nesvojprávne osoby sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý sú povinné kedykoľvek na výzvu Usporiadateľa predložiť v písomnej podobe. Nie je určená osobám v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi, objednávateľovi, technickému správcovi, ako aj osobám týmto osobám blízkym v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel. V prípade, ak niektorá z týchto vyššie uvedených vylúčených osôb bude v súťaži vylosovaná, stráca nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“).

4. Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže tak, že:

 1. splní podmienky účasti v súťaži uvedené najmä v článku. 3 vyššie;
 2. v dobe trvania súťaže si zakúpi aspoň jeden produkt „Kostíci“ špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel (ďalej tiež ako „súťažný výrobok“), za ktorý dostane účastník od predajcu účtovný doklad, resp. účtenku obsahujúcu OKP účtenky a doklad o kúpe súťažného výrobku (ďalej len „súťažný nákup“). V prípade online nákupu uvedú súťažiaci dátum a sumu nákupu namiesto OKP kódu. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel je možné použiť iba originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice obsahujúci unikátny OKP účtenky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať ako vykonanie príslušného súťažného nákupu, tak označenie kúpeného súťažného výrobku, alebo je možné spoločne použiť originál dokladu o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice obsahujúci unikátny OKP účtenky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného súťažného nákupu bez označenia konkrétneho zakúpeného súťažného výrobku s tým, že k takémuto dokladu z elektronickej registračnej pokladnice bude vždy priložený súvisiaci doklad o kúpe tovaru s označením konkrétneho súťažného výrobku. V prípade, že účtenka OKP kód neobsahuje (online nákup), musí účtenka na účasť v súťaži obsahovať údaje, z ktorých bude jednoznačne vyplývať ako vykonanie príslušného súťažného nákupu, tak označenie kúpeného súťažného výrobku, prípadne bude vždy priložený súvisiaci doklad o kúpe tovaru s označením konkrétneho súťažného výrobku (ďalej len „súťažná účtenka“).
 3. Následne:
  a) počas doby trvania súťaže, súťažiaci navštívi súťažné webové stránky sutaz.kostici.sk (ďalej len „súťažný web“), kde v súťažnej aplikácii do registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) úplne a pravdivo zadá nižšie uvedené údaje:

  • svoje meno a priezvisko,
  • platnú e-mailovú adresu,
  • platné telefónne číslo,
  • posledných 8 znakov OKP kódu súťažnej účtenky (povinne), v prípade, že súťažná účtenka neobsahuje OKP kód, môže súťažiaci vyplniť namiesto neho sumu nákupu zaokrúhlenú na celé eurá a dátum nákupu v tvare mm/dd/2022 (mesiac/deň/2022).

  a potvrdí

  • súhlas s pravidlami tejto súťaže, a
  • že berie na vedomie a je uzrozumený so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 8. týchto Pravidiel, a súťažný formulár odošle pomocou funkcie súťažnej aplikácie technickému správcovi súťaže. Okamihom splnenia predmetných inštrukcií je súťažiaci registrovaný do súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“).
 4. Dátum doručenia súťažného vstupu je rozhodujúci pre zaradenie súťažného vstupu do žrebovania, a teda aj vyhodnotenie súťaže.
 5. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane s každým ďalším súťažným nákupom spĺňajúcim pravidlá tejto súťaže. S KAŽDOU SÚŤAŽNOU ÚČTENKOU, JE VŠAK MOŽNÝ VŽDY IBA JEDEN SÚŤAŽNÝ VSTUP! (Bez ohľadu na to, nákup koľkých súťažných výrobkov súťažná účtenka preukazuje, tzn., že konkrétny súťažný nákup môže byť uskutočnený iba na jednu súťažnú účtenku, a jedna súťažná účtenka môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup). Každú súťažnú účtenku je možné v súťaži použiť iba 1x.
 6. Súťažiaci je teda zaradený do súťaže (resp. jeho súťažný vstup do konkrétneho súťažného kola) okamihom doručenia súťažného vstupu technickému správcovi súťaže.
 7. DÁTUM ODOSLANIA SÚŤAŽNÉHO VSTUPU MUSÍ BYŤ ZHODNÝ ALEBO NASLEDOVAŤ ZA DÁTUMOM SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU, ČAS ODOSLANIA SÚŤAŽNÉHO VSTUPU MUSÍ NASLEDOVAŤ AŽ PO ČASE SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU. Účastník súťaže je povinný (ak o to bude požiadaný) na preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť originál/scan originálu súťažnej účtenky od súťažného nákupu, s ktorým bol vyžrebovaný v súťaži. Za originál súťažnej účtenky je považovaná aj fotokópia účtenky zaslaná elektronicky alebo poštou na adresu usporiadateľa. Predloženie súťažnej účtenky pre súťažný nákup môže byť objednávateľom alebo usporiadateľom dodatočne vyžiadaná aj po ukončení súťaže.

 5. Mechanika súťaže:

Výhercom sa stane len ten súťažiaci, ktorý bude pre dané súťažné kolo vyžrebovaný usporiadateľom súťaže podľa vyššie uvedených pravidiel a zároveň úplne splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, najmä predloží na výzvu doklad o kúpe súťažného nákupu (ďalej len jednotlivo ako „výherca“, spoločne ako „výhercovia“).

Žrebovanie bude vždy zo všetkých súťažných vstupov do súťaže platne doručených v čase konania žrebovania/herného kola, s tým, že žrebovanie bude prebiehať jednotlivo pre každé súťažné kolo zvlášť. Výherca každého súťažného kola bude vyhlásený vždy najneskôr do jedného týždňa po skončení príslušného herného kola, za podmienky, že splní podmienky stanovené týmito pravidlami.

V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže (resp. súťažného kola), prípadne ak nesplní niektorý z vyžrebovaných súťažiacich všetky podmienky súťaže a bude zo súťaže vylúčený, teda sa nestane výhercom, potom nerozdané výhry prepadajú v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

6. Výhry v súťaži:

Hlavnou výhrou v súťaži je 9x Nintendo Switch a hra Set Ring Fit Adventure v hodnote 459 EUR vrátane DPH. Ďalšou výhrou je 61x hra Do roztrhania tela a záhradný kroket v hodnote 32,43 EUR vrátane DPH (ďalej len “výhry“). Výhru získa výherca po doložení a overení súťažné účtenky a bude zaslaná do 2 mesiacov po ukončení súťaže na adresu, ktorú výherca zašle v odpovedi na výhernej email. Voucher bude môcť uplatniť výherca v kamenných predajniach Pompo. Výhry sú spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že.  výhry, ktoré výhercovia vyhrávajú v súťaži predstavujú výhry pred zdanením. Výhra je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Do základu dane sa zahrnie len príjem presahujúci sumu 350 EUR. Daňovú povinnosť si musí splniť každý súťažiaci sám za seba. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti súťažiacim .

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nezodpovedajú za technické ťažkosti správcu siete.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než aká je objednávateľom súťaže stanovená.

V prípade aktuálnej nedostupnosti výhry na trhu si usporiadateľ vyhradzuje právo doručiť výhru v najbližšej možnej dobe, o čom bude výherca okamžite informovaný.

7. Oznámenie a odovzdanie výhier

Vylosovaní súťažiaci budú o svojom vylosovaní informovaní na telefónnom čísle a e-mailovej adrese, s ktorými sa zúčastnili súťaže, a to do jedného týždňa od vyžrebovania, (informačná e-mail o vylosovaní ďalej len ako „výherná správa“). Výherca je povinný na výzvu zaslať technickému správcovi fotokópiu súťažnej účtenky a ďalej adresu trvalého bydliska (prípadne kontaktnú adresu), a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od informovania o výhre. V prípade, keď bude mať usporiadateľ, objednávateľ alebo technický správca pochybnosť o pravosti súťažných účteniek, ktoré mu boli doručené v podobe skenov/fotografií, je oprávnený v ním určenej lehote požadovať od súťažiacich doručenie originálov všetkých týchto súťažných účteniek na ním určenú adresu a v lehote ním stanovenej. V prípade, ak mu tieto súťažné účtenky nebudú doručené, resp. ich údaje nebudú zodpovedať údajom zadaným vyžrebovaným súťažiacim v rámci súťažného vstupu, bude vyžrebovaný súťažiaci bez náhrady zo súťaže vylúčený. V prípade akejkoľvek pochybnosti o pravosti súťažnej účtenky prináleží povinnosť rozptýliť túto pochybnosť výlučne danému vyžrebovanému súťažiacemu.

Zásielky s originálnymi súťažnými účtenkami s vyššie uvedeným obsahom musia byť zaslané doporučene na adresu a v lehote oznámenej vyžrebovanému súťažiacemu usporiadateľom, objednávateľom alebo technickým správcom (podľa ich pokynov) príslušnému účastníkovi.

V prípade, ak vyžrebovaný súťažiaci nesplní v tomto článku uvedené podmienky alebo ich nesplní v stanovených termínoch, jeho nárok na výhru zaniká a táto neprevzatá výhra prepadá bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre, (ne)doručenie odpovede na výhernú správu, či stratu účtenky počas prepravy (v prípade nutnosti overenia pravosti skenu/fotografie účtenky). Spôsob zaslania účtenky je čisto na uvážení a zodpovednosti každého súťažiaceho. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie zodpovednosť za škodu či ujmu vzniknutú používaním výhry.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne. v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

8. VŠEOBECNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj dobrovoľný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel (tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, objednávateľa aj technického správcu súťaže), a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a v prípade odoslania odpovede na výhernú správu takisto v rozsahu uvedenom v čl. 7 pravidiel (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje budú použité výlučne na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenie, a to na dobu trvania súťaže podľa týchto pravidiel a 90 dní potom z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie súťaže zo strany dozorných orgánov a na účely obhajoby právnych nárokov objednávateľa archivované v obmedzenom rozsahu po dobu 3 rokov. Správcom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) v spojení so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, je objednávateľ a spracovateľom usporiadateľ a technický správca.

Právnym základom spracovania osobných údajov je predovšetkým:

 • súhlas s účasťou v súťaži;
 • u výhercov oprávnený záujem objednávateľa, usporiadateľa a technického správcu na dokončení súťaže a oznámení jej výsledkov; a
 • zákonné povinnosti objednávateľa.

Každý súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk v prípade porušenia práv súťažiaceho, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov účastník dobrovoľne súhlasí so zapojením do súťaže a je uzrozumený s pravidlami súťaže a rozsahom svojich práv ako dotknutej osoby. V prípade, ak fyzická osoba svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytne, nie je možné vykonať registráciu do súťaže a/alebo doručenie prípadnej výhry.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a je povinné. V prípade, ak fyzická osoba svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytne, nie je možné vykonať registráciu do súťaže a/alebo doručenie prípadnej výhry.

Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že usporiadateľ a objednávateľ súťaže je oprávnený využiť v súlade so z. č. 18/2018 Z. z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne krstné meno a obec, v ktorej je doručovacia adresa výhercu, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch objednávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb objednávateľa.

Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem objednávateľa spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej objednávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie, iba ak by to umožňovali právne predpisy.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv objednávateľom, ako správcom osobných údajov, sa môže súťažiaci obrátiť na objednávateľa cez kontaktný formulár na webových stránkach http://www.danone.sk/gdprochrana.html Objednávateľ ustanovil osobu poverenca pre ochranu osobných údajov. Na tejto adrese môže súťažiaci uplatniť svoje práva dotknutej osoby, prípadne podať k objednávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti, otázky, prípadne kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať podnet.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či (upraviť) pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže. Zmeny pravidiel budú vykonávané prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov, s účinnosťou od ich zverejnenia na súťažnom webe.

Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, ak by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa či objednávateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné.

Usporiadateľ, objednávateľ, technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí bez neprimeraných ťažkostí alebo bez zavinenia na strane usporiadateľa, technického správcu, objednávateľa, doručiť na výhercom uvedenú poštovú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a prepadá táto výhra objednávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade, ak sa výhercovi nepodarí bez neprimeraných ťažkostí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu ani v lehote 3 týždňov po výzve o dodaní doručovacej adresy e-mailom, na ktorý výherca neodpovedal, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry (ktorá prepadá v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát akýmikoľvek inými elektronickými prostriedkami.

Prípadné informácie získa každý súťažiaci na INFOLINKE danone@liciad.com počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hod.

O súťaži informuje súťažný web sutaz.kostici.sk. Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažnom webe sutaz.kostici.sk.

V Prahe dňa 18.2. 2022

Prílohy

Príloha č. 1 – súťažné výrobky:

 • Kostíci barvíci 109 g
 • Kostíci čokoparta 107 g
 • Kostíci klauníci 109 g
 • Kostíci křupíni 106 g
 • Kostíci sladkáči 109 g
 • Kostíci zakysaný nápoj s čokoládovou príchuťou 170 g
 • Kostíci zakysaný nápoj s čučoriedkami 170 g
 • Kostíci kapsička vanilka 130 g
 • Kostíci kapsička čokoláda 130 g

Danone s.r.o. používa na týchto webových stránkach cookies.

S vaším súhlasom ich budeme používať na meranie a analýzu užívania webových stránok (analytické cookies) a k tomu, aby sme vám mohli poskytovať príslušné reklamy a informácie (cielené cookies). Ďalšie informácie nájdete v vyhlásení o cookies .

Nastavenie súkromia bolo uložené!
Prispôsobiť cookies mojim preferenciám


Tieto cookies sú potrebné pre fungovanie webových stránok a nemožno ich vypnúť. Sú zvyčajne zadané ako reakcia na kroky, ktoré ste podnikli a ktoré predstavujú žiadosť o služby (stanovenie vašich preferencií pri ochrane súkromia, prihlasovanie, vypĺňanie formulárov a pod.). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby tieto cookies blokoval alebo aby vás na ne upozorňoval, ale v takom prípade nebudú fungovať niektoré časti webových stránok.

Tieto cookies nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, a merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. Ukazujú nám, ktoré stránky sú najpopulárnejšie a ktoré sú najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú po našich webových stránkach. Ak nepovolíte tieto cookies, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili naše webové stránky a nebudeme môcť sledovať ich výkonnosť.

Tieto cookies môžu nastaviť prostredníctvom našich webových stránok tretej osoby, resp. naši reklamní partneri k vytvoreniu profilu vašich záujmov a aby vám ponúkli príslušné reklamy na iných webových stránkach. Tieto cookies priamo neukladajú osobné údaje, ale sú založené na jedinečné identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadení. Ak nepovolíte tieto cookies, budete dostávať menej cielenej reklamy.

Decline all Services
Accept all Services
Cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram