PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ“
Zmyslom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Medzinárodný deň detí“ (ďalej len „súťaž“).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.
Tieto pravidlá môžu byť na základe rozhodnutia objednávateľa, prípadne zastúpeného usporiadateľom, pozmenené formou písomných číslovaných dodatkov. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, budú upravené pravidlá súťaže zverejnené na adrese sutaz.kostici.sk.
1. USPORIADATEĽ, OBJEDNÁVATEĽ A TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE
Usporiadateľom súťaže, tj. osobou vykonávajúcou organizačné, administratívne a prípadne technické kroky v súťaži podľa inštrukcií objednávateľa, je spoločnosť BOLDEN s.r.o, se sídlem Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 35739797, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 16654/B (ďalej len „usporiadateľ“).
Technický servis súťaže zaisťuje: BOLDEN s.r.o, se sídlem Ivanská cesta 16733/15, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 35739797, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 16654/B (ďalej len „technický správca“).
Objednávateľom súťaže, tj. osobou, ktorá formálne súťaž organizuje a rozhoduje o nej a o jej priebehu, je spoločnosť DANONE, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31344275, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50097/B (ďalej len „objednávateľ“).
2. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období odo dňa 27. 5. 2021 00:00:00 hod. do dne 1. 6. 2021 23:59:59. vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). Pre Českú republiku sú vytvorené separátne pravidlá v češtine. Súťaž bude realizovaná spolu v šiestich (6) súťažných dňoch. Súťažný deň začína v čase 00.00.00 hod. a končí o 23:59.59 hod.
3. KOMU JE SÚŤAŽ URČENÁ?
Táto súťaž je určená všetkým fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Súťažiaci sa platne zúčastní súťaže tak, že:
1. splní podmienky účasti v súťaži uvedené najmä v článku. 3 vyššie;
a súťažiaci súťažným vstupom podľa čl. 5 Pravidiel potvrdzuje:
o súhlas s pravidlami tejto súťaže, a
o že berie na vedomie a je uzrozumený so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 10. týchto Pravidiel
2. Dátum doručenia súťažného vstupu je rozhodujúci pre zaradenie súťažného vstupu do žrebovania, a teda aj vyhodnotenie súťaže.
3. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane s každým ďalším komentárom spĺňajúcim pravidlá tejto súťaže.
4. Súťažiaci je teda zaradený do súťaže okamihom zverejnenia komentáru
5. MECHANIKA SÚŤAŽE:
Do súťaže je možné sa zapojiť komentovaním príslušného príspevku uvedeného na Facebooku a Instagrame, kde budú následne vylosovaní výhercovia (ďalej len ako „súťažný vstup“).
Výhercom sa stane len ten súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný usporiadateľom súťaže podľa vyššie uvedených pravidiel a zároveň úplne splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami (ďalej len jednotlivo ako „výherca“, spoločne ako „výhercovia“).
Žrebovanie bude vždy zo všetkých súťažných komentárov platne doručených v čase konania súťaže. Výhercovia budú vyhlásení vždy najneskôr do jedného týždňa po skončení súťaže, za podmienky, že splní podmienky stanovené týmito pravidlami.
V prípade, že sa do súťaže v čase jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, prípadne ak nesplní niektorý z vyžrebovaných súťažiacich všetky podmienky súťaže a bude zo súťaže vylúčený, teda sa nestane výhercom, potom nerozdané výhry prepadajú v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.
6. VÝHRY V SÚŤAŽI:
Hlavnou výhrou v súťaži je 3x 30 ks produktov Kostíci (ďalej len “výhry“). Výhru získa výherca po losovaní a bude zaslaná do 2 mesiacov po ukončení súťaže na adresu, ktorú výherca zašle v odpovedi. Výhry sú spoločné pre Českú republiku a Slovenskú republiku a taktiež pre Facebook a Instagram.
Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nezodpovedajú za technické ťažkosti správcu siete.
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než aká je objednávateľom súťaže stanovená.
7. OZNÁMENIE A ODOVZDANIE VÝHIER
Vylosovaní súťažiaci budú o svojom vylosovaní informovaní správou na Facebooku alebo Instagrame, a to do jedného týždňa od vyžrebovania, (ďalej len ako „výherná správa“). Výherca je povinný zaslať technickému správcovi adresu trvalého bydliska (prípadne kontaktnú adresu) a svoje telefónne číslo, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od informovania o výhre.
V prípade, ak vyžrebovaný súťažiaci nesplní v tomto článku uvedené podmienky alebo ich nesplní v stanovených termínoch, jeho nárok na výhru zaniká a táto neprevzatá výhra prepadá bez náhrady v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre, (ne)doručenie odpovede na výhernú správu alebo za problémy s doručením výhry. Usporiadateľ, objednávateľ ani technický správca nenesie zodpovednosť za škodu či ujmu vzniknutú používaním výhry.
Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to hlavne. v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
8. PRAVIDLÁ SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV
Zo súťaží sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného posúdenia usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachytávajúce protizákonné, riskantné či akokoľvek nezodpovedné správanie účastníkov či iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho, ktorého správanie či facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook. Usporiadateľ upozorňuje Súťažiaci, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov neporušovali zákony, neriskovali prípadné právne postihy a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutie bude z akéhokoľvek vyššie uvedeného aj iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj o príspevkoch technicky pre súťaž nepoužiteľných.
9. AUTORSKÉ A INÉ PRÁVA
Súťažiaci súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi bez časového, teritoriálneho a množstevného obmedzenia na to, že ním vložený príspevok vrátane mena autora bude zverejnený na Internete v súvislosti so súťažou. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôli usporiadateľa a za také šírenie už usporiadateľ nezodpovedá. Súťažiaci vždy ručí za to, že je výhradným autorom ním vloženého príspevku alebo že má od autora a všetkých osôb podieľajúcich sa na vytvorenie diela súhlas s jeho použitím za podmienok a v rozsahu tu uvedenom, a že je najmä oprávnený na udelenie tohto súhlasu usporiadateľovi. V prípade ďalšej potreby použitia takéhoto diela usporiadateľom nad rámec vyššie uvedený Súťažiaci súhlasí s tým, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku usporiadateľa písomne potvrdí právo použitia predmetného autorského diela usporiadateľom, ak s takýmto použitím bude súhlasiť. Za toto použitie Súťažiacemu neprislúcha žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie.
10. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel (tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, objednávateľa aj technického správcu súťaže), a to v rozsahu meno a priezvisko, profilová fotografia, e-mail, telefónne číslo a v prípade odoslania odpovede na výhernú správu takisto v rozsahu uvedenom v čl. 7 pravidiel. Osobné údaje budú použité výlučne na účely vedenia súťaže, jej organizácie a vyhodnotenie, a to na dobu trvania súťaže podľa týchto pravidiel a 60 dní potom z dôvodu kontroly dodržania pravidiel, odovzdania a realizácie výhier. Osobné údaje výhercov budú z dôvodu prípadnej kontroly organizácie súťaže zo strany dozorných orgánov a na účely obhajoby právnych nárokov objednávateľa archivované v obmedzenom rozsahu po dobu 3 rokov. Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je objednávateľ a spracovateľom usporiadateľ a technický správca. Právnym základom spracovania osobných údajov je teda nevyhnutnosť splnenia zmluvy a oprávnený záujem správcu.
Každý súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:
• právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
• právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
• právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne,
• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
• právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,
• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a je povinné. V prípade, ak fyzická osoba svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytne, nie je možné vykonať registráciu do súťaže a/alebo doručenie prípadnej výhry.
Výherca berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že objednávateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne krstné meno a obec, v ktorej je doručovacia adresa výhercu, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch objednávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb objednávateľa.
Údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem objednávateľa spracovávať ako spracovateľ marketingovej spoločnosti poverenej objednávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európskej únie, iba ak by to umožňovali právne predpisy.
V prípade pochybností o dodržiavaní práv objednávateľom, ako správcom osobných údajov, sa môže súťažiaci obrátiť na objednávateľa cez kontaktný formulár na webových stránkach http://www.danone.sk/gdprochrana.html Objednávateľ ustanovil osobu poverenca pre ochranu osobných údajov. Na tejto adrese môže súťažiaci uplatniť svoje práva dotknutej osoby, prípadne podať k objednávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti, otázky, prípadne kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému môže súťažiaci podať podnet.
Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa, si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či (upraviť) pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, skrátiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže. Zmeny pravidiel budú vykonávané prostredníctvom písomných číslovaných dodatkov, s účinnosťou od ich zverejnenia na súťažnom webe.
Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Objednávateľ, popr. usporiadateľ so súhlasom objednávateľa má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, ak by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným konaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno usporiadateľa či objednávateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie usporiadateľa a/alebo objednávateľa je konečné.
Usporiadateľ, objednávateľ, technický správca nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí bez neprimeraných ťažkostí alebo bez zavinenia na strane usporiadateľa, technického správcu, objednávateľa, doručiť na výhercom uvedenú poštovú adresu, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry a prepadá táto výhra objednávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. V prípade, ak sa výhercovi nepodarí bez neprimeraných ťažkostí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu ani v lehote 3 týždňov po výzve o dodaní doručovacej adresy e-mailom, na ktorý výherca neodpovedal, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry (ktorá prepadá v prospech objednávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.
Usporiadateľ, technický správca ani objednávateľ súťaže nie sú zodpovední za technické problémy pri prenose dát akýmikoľvek inými elektronickými prostriedkami.
Prípadné informácie získa každý súťažiaci na našom Facebooku či Instagrame Kostíci CZ/SK počas pracovných dní od 09:00 do 17:00 hod.
O súťaži informuje Facebook či Instagram Kostíci CZ/SK. Výherná listina bude k dispozícii u usporiadateľa súťaže. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažnom webe sutaz.kostici.sk.


V Bratislave dňa 12. 5. 2021

Danone s.r.o. používa na týchto webových stránkach cookies.

S vaším súhlasom ich budeme používať na meranie a analýzu užívania webových stránok (analytické cookies) a k tomu, aby sme vám mohli poskytovať príslušné reklamy a informácie (cielené cookies). Ďalšie informácie nájdete v vyhlásení o cookies .

Nastavenie súkromia bolo uložené!
Prispôsobiť cookies mojim preferenciám


Tieto cookies sú potrebné pre fungovanie webových stránok a nemožno ich vypnúť. Sú zvyčajne zadané ako reakcia na kroky, ktoré ste podnikli a ktoré predstavujú žiadosť o služby (stanovenie vašich preferencií pri ochrane súkromia, prihlasovanie, vypĺňanie formulárov a pod.). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby tieto cookies blokoval alebo aby vás na ne upozorňoval, ale v takom prípade nebudú fungovať niektoré časti webových stránok.

Tieto cookies nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, a merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. Ukazujú nám, ktoré stránky sú najpopulárnejšie a ktoré sú najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú po našich webových stránkach. Ak nepovolíte tieto cookies, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili naše webové stránky a nebudeme môcť sledovať ich výkonnosť.

Tieto cookies môžu nastaviť prostredníctvom našich webových stránok tretej osoby, resp. naši reklamní partneri k vytvoreniu profilu vašich záujmov a aby vám ponúkli príslušné reklamy na iných webových stránkach. Tieto cookies priamo neukladajú osobné údaje, ale sú založené na jedinečné identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadení. Ak nepovolíte tieto cookies, budete dostávať menej cielenej reklamy.

Decline all Services
Accept all Services
Cookies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram